Rol van de ouders

1. Training voor ouders

Bij aanvang van het seizoen organiseren we jaarlijks een "Training voor ouders". Om een optimale begeleiding te kunnen garanderen, hebben we de totale medewerking van de ouders nodig. Deze training voor ouders houdt bijgevolg meer in dan een informatieve babbel. We maken tijdens deze sessies de nodige afspraken met ouders in het kader van een optimale opleiding. Deze afspraken hebben een informatief en dwingend karakter met als uitgangspunt: overtuigd van visie en aanpak = aanvaarding van regels. We leggen onszelf een aantal doelstellingen op en hanteren een bepaalde filosofie maar we zijn beperkt in onze invloed op kinderen. Als we de voorwaarden willen creëren om de spelers in optimale omstandigheden te laten ontwikkelen, dient er niet alleen OP het veld een ideale en veilige omgeving gecreëerd te worden door de sportief verantwoordelijken en opleiders maar ook NAAST het veld door de ouders en derden! Onderwerpen die tijdens deze uiteenzetting aan bod komen zijn de volgende: 

 • De impact van gedrag op de sportieve ontwikkeling van een kind
 • De visie en missie & de peilers van onze voetbalmethode
 • De werking van de jeugdopleiding
 • De bindende afspraken met de ouders

2. Krijtlijnen ouders

Onder "krijtlijnen" verstaan we bij SC Eendracht Aalst de beschrijving van de ruimte waarbinnen wij trachten samen te leven en te werken. Bij de spelers is dat het intern reglement. Bij opleiders en bestuur (inclusief begeleiders) zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven in een functieprofiel. De ouders hebben ook krijtlijnen, net zoals opleiders, het bestuur en spelers richtlijnen en taken hebben. Ouders behoren nl. tot het klavertje vier van het jeugdvoetbal samen met de spelers, de opleiders en het jeugdbestuur. De krijtlijnen voor ouders werden beschreven in "Ouders lang de lijn" en "Spelregels voor ouders". Bij SC Eendracht Aalst zijn we bezig met het opleiden van jonge voetballers. Deze opleiding is gericht naar het individu. Onder ons motto: "jeugdvoetbal is een individuele sport met een collectief karakter", proberen wij onze spelers te vormen. Om goed te leren voetballen, is durf nodig. We vragen voldoende 'speelruimte' om onze spelers te leren "durven". In deze optiek dienen onze opleiders onze spelers voldoende ruimte te geven om te durven voetballen. Dat houdt in dat we onze opleiders soms ook vragen expliciet NIET te coachen langs de zijlijn. De ouders dienen deze filosofie ten alle tijde en in alle omstandigheden te respecteren.

a. Ouders langs de lijn

 • Enkel aanmoedigen: het (voetbaltechnisch) coachen is enkel voorbehouden voor de trainer
 • Het is absoluut verboden opmerkingen te maken t.a.v. de scheidsrechter
 • Stimuleren is de boodschap
 • Leer je zoon om zijn prestaties kritisch te analyseren
 • Ouders van keepers mogen niet achter het doel plaatsnemen
 • Opmerkingen, in welke aard ook, naar andere spelers worden niet getolereerd
 • Twisten tussen ouders onderling zorgen voor onrust bij de spelers. De clubleiding behoudt zich het recht voor om hieromtrent tussen te komen al dan niet op vraag van de visie-cel opleidingen of opleiders om desgevallend sanctionerend op te treden.
 

b. Spelregels voor ouders

Wij eisen een sportief en gedisciplineerd gedrag van zowel onze spelers, trainers, afgevaardigden, begeleiders en medewerkers. Zij zijn lid van onze club. Dit gedrag verwachten wij echter ook van ouders, familie en vrienden van onze jeugdspelers. Iedereen is steeds van harte welkom op Zandberg, laat dit duidelijk zijn. Toeschouwers op Zandberg maken deel uit van onze familiale uitstraling. Naar onze jeugdspelers toe heeft het tonen van het goede voorbeeld door ouders, familie en vrienden meer effect dan 1000 woorden op papier. RESPECT wordt binnen de jeugdopleiding van SC Eendracht Aalst dan ook met hoofdletters geschreven.

3. De 24u-regel

Onze basisafspraak is dat ouders / spelers een communicatiebreak van 24u respecteren tov de opleiders en visieverantwoordelijken na afloop van een wedstrijd en training, in geval van een eventueel meningsverschil tussen spelers / ouders versus opleider. Op deze wijze hopen wij vooral negatief en destructieve emotionele uitlatingen (waar niemand beter van wordt) tegen te gaan.

willems veranda'splastiek hofstadebetfirstdsLOGO STERCKX MEDIA Cornelis SnackscofiacCoach Partne logo Smallarijs De Pauw Containers LOGO FINAL Smallgosport conversal dorstuur css